Exemplu de inregistrare a rezultatelor reevaluarii


La data de 31 decembrie 2014 o societate efectueaza reevaluarea imobilizarilor corporale pe care le detine.

Situatia rezultata in urma reevaluarii este urmatoarea:

– Cladire corp A

Valoarea contabila (sold cont 212) – 650.000 lei

Amortizarea cumulata (sold 2812) – 75.000 lei

Valoarea justa 630.000 lei

Anterior a fost inregistrata o crestere din reevaluare reflectata in contul 105- in suma de 100.000 lei (sold creditor cont 105)

Durata de viata ramasa 35 ani

– Cladire corp B

Valoarea contabila (sold cont 212) – 250.000 lei

Amortizarea cumulata (sold 2812) – 25.000 lei

Valoarea justa 250.000 lei

Anterior a fost inregistrata o scadere din reevaluare reflectata in contul 6813- in suma de 189.000 lei

Durata de viata ramasa este de 25 ani

– Autoturism

Valoarea contabila (sold cont 2134) – 150.000 lei

Amortizarea cumulata (sold 2813) – 30.000 lei

Valoarea justa 90.000 lei

Anterior a fost inregistrata o crestere din reevaluare reflectata in contul 105- in suma de 10.000 lei (sold creditor cont 105)

Durata de viata ramasa 3 ani

Inregistrarea in contabilitate a rezultatelor reevaluarii

– Cladire corp A

1. eliminarea amortizarii cumulate

2812                                     = 212                                 75.000

Amortizarea construcţiilor Construcţii

2. Înregistrarea diferenţelor favorabile din reevaluare (cladirea va fi evidenţiata la valoarea justa) 630.000 – (650.000- 75.000) = 55.000 lei


212                = 105                                                   
55.000

Construcţii Rezerve din reevaluare


În urma acestor inregistrari contabile valoarea la care va fi reflectată in bilant imobilizarea va fi valoarea justă rezultată in urma reevaluării.

Amortizarea lunară = Valoare reevaluata/ (Durata utilizare economica in ani x 12 luni)

Amortizarea recalculata ce va fi înregistrată începând cu anul 2015 este

630.000 lei/35 ani x 12 luni= 1.500 lei/luna

Clădire corp B

1. eliminarea amortizarii cumulate

2812                                     = 212                                       75.000

Amortizarea construcţiilor Construcţii

1. Eliminarea amortizarii cumulate

2812                                     =         212                                 25.000

Amortizarea construcţiilor Construcţii

2. Înregistrarea diferenţelor favorabile din reevaluare 250.000 – (250.000- 25.000) = 25.000 lei, pe seama veniturilor pentru a compensa suma înregistrată anterior în contul de cheltuiala


212                        =
7813                                                     25.000

Construcţii Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor

Amortizarea recalculata ce va fi înregistrată începând cu anul 2015 este

250.000 lei/25 ani x 12 luni= 833,34 lei/luna

– Autoturismul

1. Eliminarea amortizarii cumulate

2813                                     =                    2134                                          30.000

Amortizarea instalaţiilor,                   Mijloace de transport

mijloacelor de transport, animalelor și plantatiilor

2. Înregistrarea diferenţelor nefavorabile din reevaluare (150.000- 30.000) – 90.000 = 30.000 lei

%                  =                                 2134                               30.000

105                           Mijloace de transport                             10.000

Rezerve din reevaluare

6813                                                                                       20.000

Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru

deprecierea imobilizărilor

Amortizarea recalculata ce va fi înregistrată începând cu anul 2015 este

90.000 lei/3 ani x 12 luni= 2.500 lei/luna

Advertisements

O problemă curenta la închiderea exercitiului financiar 2014 – Reevaluarea


 Regula generală de evaluare prevede că elementele de imobilizări se evaluează în situaţiile financiare anuale, de regulă, pe baza costului de achiziţie sau al costului de producţie.

Pentru imobilizările corporale, o metodă de evaluare alternativă o reprezintă reevaluarea şi prezentarea la valoarea justă.

Optiunea societății de a reevalua sau nu imobilizarile corporale reprezintă un element de politica contabila.

Principalele reguli de care trebuie ținuta seama la reevaluare:

– reevaluarea imobilizărilor corporale se face la valoarea justă de la data bilanţului.

Atenție! Reevaluarile efectuate în cursul exercitiului financiar la alte date decât data bilantului nu constituie reevaluari contabile sau fiscale ce pot fi inregistrate în contabilitate.

– valoarea justă se determină pe baza unor evaluări efectuate, de regulă, de profesionişti calificaţi în evaluare.

– toate activele dintr-o grupa trebuie reevaluate.

inregistrarea în contabilitate a rezultatelor reevaluării se face în mod individual pentru fiecare element în parte.

– Amortizarea

– poate fi anulată din valoarea contabila a activului, prin articol contabil

281 = 21x

– poate fi recalculată proporţional cu schimbarea valorii contabile brute a activului, astfel încât valoarea contabilă a activului, după reevaluare, să fie egală cu valoarea sa reevaluată. Aceasta metoda presupune determinarea unui indice. (Valoarea justa/Valoarea contabila neta= Indice)

– începând cu exercițiul financiar următor, valoarea amortizarii contabile se recalculeaza (valoarea justa / durata ramasa de utilizare = amortizare lunara)

Inregistrarea rezultatului în contabilitate:

  • Dacă rezultatul reevaluării este o creştere faţă de valoarea contabilă netă, atunci aceasta se tratează astfel:

  • ca o creştere a rezervei din reevaluare dacă nu a existat o descreştere anterioară, în situaţia în care este prima reevaluare sau la reevaluările anterioare nu s-au înregistrat descreşteri.

Grupa 21 = 105

Imobilizări corporale Rezerve din reevaluare

  • ca un venit care să compenseze cheltuiala cu descreşterea recunoscută anterior la acel activ, în situaţia în care a existat o reevaluare şi ca urmare a diminuării valorii activului s-a înregistrat o cheltuială

– în limita sumei înregistrate anterior în contul de cheltuiala

Grupa 21 = 7813

Imobilizări corporale Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor

Atenție! Pentru anul 2014, inregistrarile se efectueaza potrivit reglementarilor contabile în vigoare la data de 31 decembrie 2014, Ordinul 3055/2009, utilizand planul de conturi prevăzut de aceasta reglementare.

Pentru sumele ce depăşesc sumele inregistrate anterior în contul de cheltuiala cresterea de valoare se înregistrează în contul 105 Rezerve din reevaluare.

Grupa 21 = %

Imobilizări corporale 7813

Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor

105

Rezerve din reevaluare

  • Dacă rezultatul reevaluării este o descreştere a valorii contabile nete, aceasta se tratează:

– ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii, atunci când în contul 105 aferent imobilizarii nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ

6813 = Grupa 21

Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor Imobilizări corporale

– ca o scădere a rezervei din reevaluare cu cea mai mica valoare dintre valoarea acelei rezerve şi valoarea descreşterii, iar eventuala diferenţă rămasă neacoperită se înregistrează ca o cheltuială.

% = Grupa 21

105 Imobilizări corporale

Rezerve din reevaluare

6813

Venituri din ajustări pentru

deprecierea imobilizărilor

Nu se pot compensa minusurile din reevaluare ale unui element cu plusurile din reevaluare ale altui element, chiar dacă elementele aparţin aceleiaşi grupe de imobilizări.

Din punct de vedere fiscal:

– amortizarea contabila nu este deductibila fiscal

– amortizarea fiscala este deductibila pornind de la valoarea fiscala. Dacă în urma reevaluarii are loc o majorare a valorii fiscale, amortizarea fiscala se va determina pe baza noii valori rezultate în urma reevaluarii. Dacă în urma reevaluarii are loc o reducere a valorii fiscale, amortizarea fiscala se determina pe baza valorii anterioare reevaluarii (valoarea mai mare).

Cheltuielile reprezentând valoarea deprecierilor mijloacelor fixe, în cazul în care, ca urmare a efectuării unei reevaluări, se înregistrează o descreştere a valorii acestora nu sunt deductibile

– La calculul venitului impozabil rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe devenite elemente impozabile ca urmare a modificarii destinatiei rezervei, sau la momentul scaderii din gestiune ori concomitent cu amortizarea, constituie elemente similare veniturilor şi se cumulează la calculul profitului impozabil.

Cele mai frecvente greseli la reevaluare

  • Diferențele de amortizare se calculează fata de valoarea contabila bruta. Astfel, dacă la efectuarea reevaluarii valoarea justa determinata este egala cu valoarea de achiziție, se considera ca nu exista diferența de valoare.

Greșit!

Valoarea justa (valoarea initiala de achiziție) se compara cu valoarea contabila neta la data reevaluarii (valoare initiala – amortizare), diferența rezultata în urma reevaluarii exista și este egala cu valoarea amortizarii cumulate.

  • Ulterior reevaluării nu se recalculează amortizarea aferentă imobilizărilor. Uneori amortizarea nu se recalculeaza în situaţia în care în urma reevaluării se înregistrează o reducere a valorii imobilizării, pentru a nu genera o amortizare contabilă, diferită de cea fiscală.

Greșit!

Valoarea reevaluata devine valoare amortizabila și se amortizeaza pe durata de viața ramasa. Este o regula și nu o optiune.

  • Reevaluarea se efectueaza în cursul anului.

    Intre momentul efectuarii reevaluarii și data bilantului pot interveni evenimente care să afecteze valoarea imobilizării.

Următoarea postare va prezenta un exemplu practic de reevaluare!

Stimulente pentru contractele de inchiriere


La negocierea sau renegocierea unui contract de leasing operaţional, dar și in cazul altor contracte de inchiriere locatorul poate oferi locatarului anumite stimulente pentru a încheia contractul.

Astfel de stimulente sunt:

plata unui avans în numerar către locatar

– rambursarea unor costuri ale locatarului

scutirea de la plata chiriilor pentru unele luni sau plata unor sume diferite

– suportarea costurilor de reamplasare.

 Stimulentele acordate pentru încheierea unui contract de leasing operaţional nou sau reînnoit trebuie recunoscute drept parte integrantă din valoarea netă a contraprestaţiei convenite pentru utilizarea activului în regim de leasing, indiferent de natura stimulentului, de forma sau de momentul în care se face plata.

Costurile suportate de locator drept stimulente pentru încheierea unui nou contract de leasing sau pentru reînnoirea unuia existent nu se consideră ca făcând parte din costurile iniţiale care sunt adăugate la valoarea contabilă a activului în sistem de leasing.

Atât locatorul, cât şi locatarul vor recunoaşte valoarea netă a contraprestaţiei, de-a lungul duratei contractului de leasing, utilizând o singură metodă de amortizare.

Locatorul trebuie să recunoască valoarea agregată a costului stimulentelor drept o diminuare a venitului din leasing pe durata contractului de leasing, pe o bază liniară.

Locatarul trebuie să recunoască beneficiul agregat al stimulentelor drept o reducere a cheltuielilor cu chiria pe toată durata contractului de leasing, pe o bază liniară.

Astfel, daca se incheie un contract de inchiriere a unui autoturism in regim  de leasing operational pe o perioada de 3 ani  cu urmatoarele clauze:

– plata ratelor se face trimestrial in suma de 3.000 lei

– rata aferenta primului trimestru este de 1.000 lei (primele doua luni de utilizare sunt gratuite)

– locatarul achita polita RCA, dar contravaloarea acesteia este  redusa la plata  de catre locator in factura din perioada urmatoare celei in care s-a achitat asigurarea. Contravaloarea medie a politei estimata este de 500 lei/an.

Inregistrarea valorii ratelor totale  la locatar 11 trimestre x 3.000 lei / trimestru + 1.000 lei / trimestru I – 500 lei/an x 3 ani  = 32.500 lei

Valoarea cheltuielii lunare de recunoscut:   32.500 lei /36 luni =  902,78 lei/luna

– valoarea cheltuielilor aferente primului an: 902,78 x 12 luni =  10.833,3

         471                                                     =                                  401                                    10.833,3

Cheltuieli inregistrate in avans                                             Furnizori

Plata ratei aferenta primului trimestru

401                          =                                                       5121                                         1.000

Furnizori                                                 Conturi la banci in lei

– recunoasterea cheltuielii aferenta lunii 1

612                                    =                                        471                                                902, 78

Cheltuieli cu redeventele, locatiile              Cheltuieli inregistrate in avans

de gestiune si chiriile

Pentru lunile urmatoare se reia pe cheltuiala curenta suma de 902,78 lei/luna, in fiecare luna

Plata ratei aferenta trimestrului 2

401                                  =                                                 5121                                        3.000

Furnizori                                                     Conturi la banci in lei

Plata primei de asigurare catre societatea de asigurare

613                                =                                              5121                                            500

Cheltuieli cu primele de asigurare               Conturi la banci in lei

Plata ratei aferenta trimestrului 3, diminuata cu valoarea politei de asigurare platita  (3.000 lei- 500 lei = 2.500 lei)

401                                   =                                             5121                                        2.500

Furnizori                                                    Conturi la banci in lei